Bełchatów: Konferencja o pedagogice

konferencja_Bełchatów

6 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbędzie się konferencja naukowa:”Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”.

Będzie to już III Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie.
Tematyka Konferencji związana jest z problematyką zagrożeń społecznych w obszarze patologii i resocjalizacji. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną. Twórcy konferencji maja również ambicję zaktywizować szerszy krąg osób, tak aby profilaktyka patologii społecznych stała się celem każdego członka
społeczności ludzkiej, gdyż tylko w ten sposób można osiągnąć wymierne efekty. Dlatego też konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo bierne jest całkowicie bezpłatne.
Poprzednie konferencje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony, zarówno środowisk naukowych, jak i instytucji i stowarzyszeń zajmujących się resocjalizacją i profilaktyką społeczną. Liczny udział wzięli także
przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, służb mundurowych, rodziców, studentów i młodzieży.
Szczegółowa tematyka i dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konferencji
www.konferencja-resocjalizacja.spoleczna.pl
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy sekretarza konferencji eadasiewicz@spoleczna.pl do dnia 5.03.2016.