Bełchatów: Powiat w obiektywie

Organizowany przez bełchatowskie starostwo konkurs fotograficzny „Złap lato” trwa do końca wakacji. Wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać do starostwa w Bełchatowie. Fotografia powinna pokazywać region w letniej, wakacyjnej odsłonie.

Organizatorzy czekają na zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw, romantycznych zachodów słońca czy pieszych i rowerowych wycieczek. Autor najlepszych zdjęć otrzyma nagrodę starosty bełchatowskiego, będzie nią tablet. Fotografie nadesłane na konkurs znajdą się także w folderze promującym powiat bełchatowski, który starostwo planuje wydać jeszcze w tym roku.
Każdy uczestnik może nadesłać trzy fotografie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu. Fotografie nadsyłać można na adres kkocinska@powiat-belchatowski.pl wraz z krótką informacją na temat zdjęć i autora. Ich przesłanie oznacza zgodę na publikację. Szczegóły konkursu w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ZŁAP LATO”

1. Przepisy ogólne:

1.1. Organizator:

Powiat Bełchatowski – Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

1.2. Realizujący:

Zespół ds. Promocji, ul. Pabianicka 34, tel. 44/635 86 67, 44/635 86 42

1.3. Cele konkursu:

– popularyzacja tematyki fotograficznej wśród mieszkańców z terenu powiatu bełchatowskiego

– poznawanie terenów powiatu bełchatowskiego

– promocja powiatu bełchatowskiego i jego walorów turystycznych

– integracja mieszkańców, budowanie własnej tożsamości

2. Termin konkursu:

2.1. Termin nadsyłania zdjęć: 1.07.2016 – 31.08.2016

2.2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.09.2016

3. Warunki uczestnictwa:

3.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania maksymalnie 3 fotografii, wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem kontaktowym, na adres e-mail: kkocinska@powiat-belchatowski.pl. Na konkurs można zgłosić samodzielnie wykonane fotografie, do których uczestnikowi przysługują prawa autorskie.

3.2. Fotografie konkursowe muszą być wykonane na terenie powiatu bełchatowskiego i przedstawiać jego walory.

3.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przedstawiciele mediów oraz fotograficy powołani przez organizatora, w dniu 9.08.2016.

3.4. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi 5 najbardziej interesujących zdjęć, a najciekawsze zostaną opublikowane z biuletynie „Echo powiatu” i na oficjalnej stronie internetowej powiatu bełchatowskiego.

3.5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru nagród telefonicznie lub e-mailem.

3.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zgłoszonych na konkurs fotografii w materiałach promocyjnych organizatora, w tym w folderach pokazujących walory powiatu bełchatowskiego, na stronie www.powiat-belchatowski.pl, Facebooku oraz w mediach. W tym zakresie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, bez ograniczeń co do czasu i terytorium w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

– wykorzystania ich w całości lub części w materiałach promocyjnych organizatora, w tym w

folderach pokazujących walory powiatu bełchatowskiego,

– umieszczania na stronie www.powiat-belchatowski.pl,

– umieszczania w portalach społecznościowych, takich jak m.in. Facebook

– umieszczania w utworach multimedialnych.

Uczestnik wyraża zgodę na dokonywania zmian i przeróbek zdjęć, w tym do wykorzystania ich w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami.

3.7. Uczestnik wraz z nadesłaniem fotografii na konkurs składa oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na organizatora o treści jak w pkt. 3.6.. Wzór oświadczenia został dołączony do regulaminu.

4. Postanowienia końcowe:

4.1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, w celach związanych z realizacją konkursu.

4.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

4.3. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

4.5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.