Bełchatów: szukają rodzin zastępczych

Wieści_konferencja_o_rodzinie_zastepczej

W bełchatowskim starostwie odbyła się konferencja prasowa władz powiatu oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Tematem spotkania z przedstawicielami mediów była sytuacja rodzin zastępczych na terenie powiatu oraz apel o zgłaszanie się rodzin zainteresowanych szkoleniem z tego zakresu.

– Od początku funkcjonowania powiatu staramy się aby dzieci w wieku poniżej 10 lat umieszczać w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach opiekuńczych – mówi Elżbieta Zbonikowska – Goździewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. – W 2001 roku powstały u nas pierwsze zawodowe rodziny zastępcze. Każdego roku ponad dwadzieścioro dzieci z terenu naszego powiatu umieszczamy w pieczy zastępczej. Co roku organizujemy szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, aby dzieci z rodzin patologicznych mogły trafiać do normalnych rodzin. Dlatego zapraszamy chętnych, którzy chcą dać tym dzieciom miłość i wsparcie do spróbowania swoich sił podczas szkolenia, które jest bezpłatne, niezobowiązujące i w każdej chwili można się z niego wycofać.

– Rodziny zastępcze pomagają rozwiązywać wiele problemów i patologii, które niestety w wielu przypadkach występują w naszym kraju – mówi Szczepan Chrzest, starosta bełchatowski. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby aby zupełnie odchodzić od domów dziecka, właśnie na rzecz rodzin zastępczych, gdzie są zupełnie inne więzi i nadzieja na lepszą przyszłość dla dzieci. Mam nadzieję, że na szkolenie na kandydatów na rodziny zastępcze zgłosi się wiele osób, do czego gorąco zachęcam.

W Powiecie Bełchatowskim funkcjonuje:

– 96 rodzin zastępczych w których przebywa 149 dzieci:

52 rodziny spokrewnione

35 rodzin niezawodowych

9 rodzin zawodowych (w tym 5 pogotowi rodzinnych)

– 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze w których przebywa 63 dzieci.

– Szkolenie jest swojego rodzaju przymiarką do bycia rodziną zastępczą – mówi Anna Szewczyk, kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR. – Podczas szkolenia możemy się dowiedzieć o najczęstszych problemach z wychowaniem dzieci, proponujemy analizę psychologiczną, uczymy jak radzić sobie z problemami. Szkolenie to dwanaście sesji, które trwają około czterech miesięcy. Rodzicielstwo zastępcze jest trudnym rodzicielstwem ale przy wsparciu PCPRu i innych instytucji udaje się pokonać wiele przeciwności.

W konferencji udział wzięła również Ewelina Sobikowska, która od sześciu lat jest rodziną zastępczą.

– Mimo że mamy własne dzieci, to jednak szkolenie wiele nam dało, zanim trafił do nas sześcioletni chłopiec – mówi Ewelina Sobikowska. – Wymagał on od nas wiele miłości, cierpliwości i oddania, ale naprawdę było warto! Dziecko było zaniedbane na każdym szczeblu, musieliśmy wykonać olbrzymią pracę wychowawczą.
Ale gdy teraz patrzymy jak wyszło na prostą, zaczyna wierzyć w siebie, radzi sobie w życiu, nie odstaje od rówieśników, to mamy ogromna satysfakcję i nie żałujemy, że zdecydowaliśmy się zostać rodziną zastępczą i mogliśmy mu pomóc. Miłość i wsparcie zrobiły najwięcej.

Wymagania formalne zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149):
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
-wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
-nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

Rodzina zastępcza:

spokrewniona – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 2 ustawy)

niezawodowa – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 3 ustawy)

zawodowa (niespokrewniona):

zwykła – umieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż 3 dzieci, i nie więcej niż 6 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tej rodzinie może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci.

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.

Rodzinne domy dziecka szczególnie potrzebne są do zapewnienia pieczy licznemu rodzeństwu. Umieszcza się w nim nie więcej niż 8 dzieci.

RODZINA ZASTĘPCZA:

Zapewnia opiekę nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki (pieczy) rodziców biologicznych

Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem oraz innymi instytucjami.

Na każde dziecko otrzymuje określone środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

Podstawowe zadanie – pomaganie dziecku.

Zobowiązana jest do podtrzymywania kontaktów dziecka z jego rodziną (z rodzicami, dziadkami, wujostwem itp.), kontakty z rodziną biologiczną powinny być dla dziecka bezpieczne.

Sprawuje opiekę czasowo, jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie, sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny

Osoby będące rodzina zastępczą zawodową otrzymują wynagrodzenie za opiekę sprawowaną nad dziećmi.

Szkolenia

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu i uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne. Rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.

Szkolenie niezawodowych oraz zawodowych rodzin zastępczych prowadzone jest według programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zakres programu szkolenia dla uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi rodzinami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie prowadzi szkolenia programem PRIDE – Rodzinna opieka zastępcza.