Internet dla mieszkańców gminy Szczerców

Gmina Szczerców będzie realizować do 30 września 2015 r. projekt pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

W ramach projektu przewidziano zakup 254 zestawów komputerowych (130 zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych).
W wybranych 16 obiektach użyteczności publicznej użytkowanych przez jednostki podległe samorządu terytorialnego zostaną uruchomione sale i stanowiska komputerowe stanowiące publiczne punkty dostępu do Internetu, wyposażone łącznie w 124 zestawy komputerowe i 16 urządzeń wielofunkcyjnych (po 1 w każdej lokalizacji).
Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączony do sieci internetowej.
Grupa Beneficjentów Ostatecznych została zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3. Osoby te będą rekrutowane z następujących grup docelowych:
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
– dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
– rodziny zastępcze,
– rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

Projekt pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” będzie realizowany w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.szczercow.pl