Konkurs „Kamienie Milowe Gospodarności”

Regulamin konkursu „Kamienie milowe gospodarności”

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Wyłącznym organizatorem konkursu jest PW WAM-PRESS, wydawca Wieści Gazeta
Regionalna – szerzej w pkt 2.
2. Celem konkursu jest kształtowanie przekonania, że gospodarność jest jedną z
najważniejszych spraw w życiu społeczno-gospodarczym. W ramach czego poprzez
działania promocyjne związane z konkursem promowane będą gospodarni rolnicy,
przedsiębiorcy, samorządowcy oraz politycy.
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najbardziej gospodarnych rolników,
przedsiębiorców, samorządowców oraz polityków.
4. Regulamin konkursu określa zasady uczestnictwa w konkursie oraz zasady przyznawania
tytułu: „Kamień milowy gospodarności”.
Organizator konkursu
§ 2
1. Organizatorem konkursu jest PW WAM-PRESS, wydawca Wieści Gazeta Regionalna.
2. Kapitułę Konkursu stanowią:
a) Prezes PW WAM-PRESS Sp. z o. o. Wojciech Adam Michalak,
b) Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki
c) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR Paweł Jegier
d) Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, a zarazem
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, Michał Michałek
e) Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Krzysztof Stębelski,
f) Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Beata Michalczyk,
g) Starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski,
h) Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal
i) Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak
3. Przewodniczącym Kapituły i jej stałym członkiem jest Prezes PW WAM-PRESS
4. W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby reprezentujące uczestników konkursu.
Uczestnicy
§ 3
1. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne na
terenie RP, przedsiębiorcom pracującym na rzecz rolnictwa, przedsiębiorcom pracującym na
terenach wiejskich, samorządom, samorządowcom i politykom polskim.
Kategorie
§ 4
1. Uczestnicy ubiegają się o tytuł „gospodarnego” i przyznanie statuetki „Kamień milowy
gospodarności” w następujących kategoriach:
– gospodarstwa rolne (I, II, III miejsce).
– przedsiębiorstwa pracujące na rzecz rolnictwa (I, II, III miejsce).
– przedsiębiorstwa pracujące na terenach wiejskich (I, II, III miejsce).
– gospodarny samorząd.
– polityk działający na rzecz gospodarnej Polski.
2. Kapituła Konkursowa zdecyduje o wręczeniu statuetek dla zwycięzców.
Zasady uczestnictwa w konkursie
§ 5
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy
Organizatora tj.: redakcja@gazeta-wiesci.pl.
Przebieg procedury konkursowej
§ 6
1. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 20 września 2017 r.
2. Kapituła Konkursu analizuje i ocenia kandydatury na posiedzeniu w terminie nie później niż
do 22 września 2017 r. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy
obrad. Decyzja Kapituły może być podjęta obiegiem.
3. Kapituła z posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje swój werdykt i przedstawia
nominowanych do tytułu.
4. Ogłoszenie wyniku Konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali podczas II
Forum Gospodarczego w Kleszczowie.
Obowiązki organizatora
§ 7
1. Przeprowadzić konkurs w sposób rzetelny, bezstronny i nie budzący zastrzeżeń
organizacyjnych.
Uprawnienia laureata
§ 8
1. Laureatom konkursu przysługuje prawo posługiwania się nazwą konkursu oraz
wykorzystywania informacji o przyznanym tytule w ewentualnie prowadzonej kampanii
reklamowej oraz materiałach promocyjnych.
Postanowienia końcowe
§ 9
1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od Uczestników Konkursu
będą zgromadzone i wykorzystane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem głos decydujący ma
Przewodniczący Kapituły.

Uroczyste wręczenie statuetek „Kamieni Milowych Gospodarności” odbędzie się podczas II-go Forum Gospodarczego w Kleszczowie 23 września 2017r.