Łatanie powiatowych dróg

Wieści roboty kleszczów

Po to, by zapewnić możliwie szybkie usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg Urząd Gminy w Kleszczowie ogłosił przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w latach 2012-2013 wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

O to zamówienie ubiegało się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka DROG-BUD, która ma siedzibę w Lubojence k. Częstochowy.
Do zadań firmy DROG-BUD należeć mają – mówiąc najkrócej – prace naprawcze i serwisowe, prowadzone na drogach przebiegających przez teren gminy Kleszczów. Polegają one m.in. na bieżącym uzupełnianiu ubytków w asfaltowej nawierzchni jezdni i w nawierzchniach z kostki betonowej, na wymianie uszkodzonych obrzeży, regulacji wysokości istniejących włazów, studzienek i zasuw, humusowaniu poboczy i sianiu na nich trawy, a także wykaszaniu i odmulaniu przydrożnych rowów. Drogowcy mają ponadto wykonywać montaż i naprawę znaków, słupków i barier ochronnych, montaż progów zwalniających oraz malowanie oznakowania poziomego.
Umowa została zawarta do 31 grudnia 2013 r. Zakres robót, jakie do tego czasu mają być wykonywane na gminnych i powiatowych drogach, ustalany jest na podstawie comiesięcznego przeglądu dróg, prowadzonego przy udziale pracowników Urzędu Gminy. Po takim przeglądzie sporządzany jest protokół z wyszczególnieniem miejsc na drogach, które wymagają naprawy.
Ekipy DROG-BUDU mają już za sobą pierwsze naprawy nawierzchni drogowych. Okazuje się, że najwięcej interwencji wymagały drogi powiatowe. Naprawy wykonane na nich w ciągu lipca objęły powierzchnię 570 m kw., podczas gdy na drogach gminnych reperacji poddano 80 m kw. Prace drogowców zostały sfinansowane z budżetu gminy. Ich koszt wyniósł łącznie ponad 53 tys. zł.
W komunikatach przekazanych mieszkańcom gminy Kleszczów podany został numer telefonu, na który zgłaszane mogą być uszkodzenia nawierzchni dróg i usterki oznakowania, wymagające pilnej interwencji drogowców. Pierwsze tygodnie funkcjonowania tego „pogotowia drogowego” potwierdziły, że użytkownicy dróg mieszkający na terenie gminy pomagają szybciej lokalizować miejsca uszkodzeń.