NIE dla „spalarni”

Na terenie byłej Huty Szkła „KARA” w Piotrkowie Tryb. nie powstanie spalarnia śmieci.

Na początku lutego firma „Clean World Energy” zwróciła się do piotrkowskiego magistratu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, które miało zostać podjęte na terenie byłej Huty Szkła „KARA”.

Inwestycja miała polegać na „zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynków po byłej Hucie Szkła „KARA” na zakład produkcji elektrycznej i ciepła w zintegrowanym procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, przemysłowych, komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych oraz paliw alternatywnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji przy ul. Topolowej 1b w Piotrkowie Trybunalskim” – w skrócie można powiedzieć, budowie „spalarni śmieci”.

Sprawa szybko nabrała rozgłosu medialnego, a mieszkańcy okolicznych ulic obawiali się, że inwestycja może zagrażać ich zdrowiu.

W piotrkowskim magistracie przeprowadzono postępowanie, w którym określano, analizowano i oceniano bezpośredni oraz pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Taką analizę dokonuje się na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

Magistrat prowadził równolegle uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarówno piotrkowscy urzędnicy, jak i pracownicy instytucji, z którymi prowadzone były uzgodnienia stwierdzili, iż raport przedstawiony przez potencjalnego inwestora nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji.

– Wobec tego kilkukrotnie wezwano inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego lub ewentualnego skorygowania treści istniejącego. Dokumentacja nie została właściwie uzupełniona wobec czego warunki realizacji przedsięwzięcia zostały zaopiniowane negatywnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – informuje Katarzyna Szokalska, Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta.

W wyniku szczegółowej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na wydanie postanowienia uzgadniającego, bowiem nie można określić w sposób precyzyjny i jednoznaczny warunków realizacji planowanej inwestycji, które gwarantowałyby dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Załączona dokumentacja posiadała liczne braki i niejasności, które pomimo kilkukrotnego wezwania, nie zostały wyjaśnione.

– Informacje jakie zostały przedstawione w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także złożonych uzupełnieniach stanowią jedynie ogólny zarys planowanej instalacji i pomimo wezwań organu prowadzącego postępowanie, nie zostały uszczegółowione – podkreśla Katarzyna Szokalska.

Firma „Clean World Energy” wycofała swój wniosek, tym samym rezygnując z budowy w tym miejscu „spalarni śmieci”.
Źródło UM Piotrkowa Tryb.