Nowy pomysł Ministerstwa Finansów

Resort finansów, w przekazanym do konsultacji społecznych, projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym chce wprowadzić nową opłatę, która zwiększy obciążenia finansowe banków. To pomysł, który budzi wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt zawiera też pozytywne rozwiązania umożliwiające BFG przeprowadzenie pozasądowego postępowania uporządkowanej likwidacji banków. Mają one umożliwić szybką interwencję w przypadku zagrożenia upadłością instytucji finansowych i ochrony ich stabilności finansowej oraz interesów klientów.
Jednak wiele wątpliwości budzi obciążenie banków nową opłatą roczną na rzecz BFG. Projekt zakłada, że obok istniejącej już opłaty rocznej na fundusz wypłaty środków gwarantowanych, oraz przygotowywanej opłaty ostrożnościowej na tzw. fundusz stabilizacyjny, banki będą zobowiązane uiszczać kolejną – trzecią – opłatę na rzecz BFG, na nowo tworzony fundusz uporządkowanej likwidacji banków. Oznacza to dalszy wzrost obciążeń finansowych sektora bankowego.
Co więcej, wprowadzono również niezrozumiałe i niespójne systemowo rozwiązanie, polegające na tym, że opłaty na fundusz wypłaty środków gwarantowanych i fundusz uporządkowanej likwidacji banków stanowią koszt uzyskania przychodu, zaś opłata na fundusz stabilizacyjny już nie. Tymczasem, opłata ta, podobnie jak pozostałe dwie jest podstawowym kosztem związanym z bieżącą działalnością banków. Brak jest więc podstaw, aby opłaty te różnicować z punktu widzenia podatkowego, zwłaszcza, że projekt dopuszcza możliwość przeniesienia środków zgromadzonych w funduszu stabilizacyjnym na pozostałe fundusze.
Bardzo duże zastrzeżenia budzi też wyposażenie Rady BFG w kompetencję do ustalenia pobrania obowiązkowych opłat rocznych z góry za okres dłuższy niż roczny, sięgający nawet do 5 lat, gdy wielkość zobowiązań BFG przekroczy wielkość jego aktywów. Okres ten jest bardzo długi i pozostaje w sprzeczności z generalnym celem ustawodawstwa unijnego zmierzającego do zapewnienia bankom wysokiej jakości kapitałów. Nie służy to więc stabilności finansowej sektora bankowego.
Oznacza to też, że w danym roku bank może być obowiązany do wniesienia opłat rocznych w wysokości nawet pięciokrotnie wyższej, niż pierwotnie zakładanej. Co więcej, brakuje mechanizmów, które różnicowałyby wysokość opłaty od aktualnej sytuacji finansowej konkretnego banku.

ZBW