Regulamin korzystania z Serwisu ogłoszeniowego na portalu Gazeta-Wiesci.pl

Regulamin bezpłatnych ogłoszeń w portalu regionalnym Gazeta-Wiesci.pl

§1 Odpowiedzialność Portalu Gazeta-Wiesci.pl

Portal nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
Portal zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszeń bez podania przyczyny.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Gazeta-Wiesci.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
Portal Gazeta-Wiesci.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Gazeta-Wiesci.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

§2 Odpowiedzialność użytkownika serwisu ogłoszeniowego

Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Gazeta-Wiesci.pl podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
Portal Gazeta-Wiesci.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

§3 Zasady dodawania ogłoszeń

Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
– treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
– treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
– treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
– treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
– treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
– treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: – odbierania e-maili reklamowych – wypełnianie ankiet przez internet – zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
– treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
– treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
– treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
– treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
– treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne
– treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
– treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
– treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne
W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Gazeta-Wiesci.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszenia.

§4 Postanowienia końcowe

Portal Gazeta-Wiesci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
Gazeta-wiesci.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.