Oskładkowanie umów zlecenia

Od 2016 roku weszły w życie zmiany dotyczące oskładkowania umów zlecenia.

Obecnie, osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta została najwcześniej. Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie na swój wniosek, zostać objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów zlecenia lub zmienić tytuł do ubezpieczeń, bez względu na wysokość wynagrodzenia. Prowadzi to do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek adekwatnych do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów zawierają ze zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na niższą kwotę, od której to odprowadzają niskie składki na ubezpieczenia społeczne i drugą na wyższą kwotę, która nie jest oskładkowana.
Znowelizowana ustawa zmienia zasady oskładkowania umów zlecenia. Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje. Zwolniony będzie tylko zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy dokumenty, z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek.
Odpowiedzialność za rozliczenie z ZUS, tak jak dotychczas, będzie ponosił płatnik. Ponadto, od 2016 roku ZUS, jeżeli będzie taka potrzeba, pomoże zweryfikować prawidłowość rozliczania składek.

MAT na podst. MPiPS