Planowane zmiany w NFZ

Likwidację centrali NFZ oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych – to tylko zarys zmian, jakie przewiduje projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt ustawy zakłada m.in., że wojewódzkie oddziały funduszu będą bardziej samodzielne, a kontrolę nad nimi będzie sprawować powołany Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Reforma Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada również premiowanie placówek medycznych, które leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej, powierzenie wojewodom opracowania regionalnych map oceny potrzeb zdrowotnych oraz zbudowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionach.
Reforma NFZ zakłada pięć elementów zmiany systemu. Po pierwsze likwidację Centrali NFZ, która spowoduje, że regiony otrzymają kompetencje do kreowania polityki zdrowotnej. Do tej pory było to centralne nieefektywne zarządzanie. Wycena i kontrola świadczeń będzie niezależna od funkcji płatnika. Kreatorem polityki zdrowotnej będzie Minister Zdrowia, a nie jak to jest obecnie – dwa ośrodki kreowania polityki zdrowotnej, a mianowicie Centrala NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Projekt ustawy zakłada m.in., że wojewódzkie oddziały funduszu będą bardziej samodzielne, a kontrolę nad nimi będzie sprawować Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Będzie on m.in. zatwierdzał plany finansowe, które będą tworzone w oddziałach wojewódzkich.
Drugi element to taryfikacja świadczeń. Wycena będzie przeprowadzona przez Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych – niezależną agencję, a płatnik nie będzie miał wpływu na wycenę. Zmiana ta w efekcie ma doprowadzić do obiektywnej wyceny świadczeń i lepszego dostępu pacjentów do usług medycznych.
Trzeci punkt zmian to ocena jakości i efektu leczenia. Projekt zakłada premiowanie placówek medycznych, które leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej. Obecnie brak jest narzędzi do kontroli jakości świadczeń.
Kolejny element zmiany systemu to stworzenie mapy potrzeb zdrowotnych. Dziś planowanie usługi odbywa się z poziomu centrali. W związku z tym, finansowanie ochrony zdrowia niejednokrotnie nie jest związane z potrzebami mieszkańców. Projekt zakłada, że duża część kompetencji zostałaby przeniesiona na regiony. Opracowania regionalnych map oceny potrzeb zdrowotnych powierzono by wojewodom. W efekcie zainteresowane środowiska miałyby wpływ na politykę zdrowotną regionu a w regionie nastąpiłby zrównoważony dostęp do świadczeń medycznych.
Ostatni element reformy NFZ to nowe zasady inwestycji w infrastrukturę medyczną, a mianowicie budowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie. Inwestycje prowadzone byłyby wówczas na podstawie rzeczywistych potrzeb, zwiększyłby się także dostęp pacjentów do mniej popularnych świadczeń.
Zdaniem ministra, efektem tych wyżej wymienionych zmian byłoby przede wszystkim lepsze wykorzystanie finansowania oraz dostosowanie do potrzeb. A najważniejsze korzyści dla pacjenta to wpływ na rozwój ochrony zdrowia w regionie, lepszy efekt leczenia, lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wyższa jakość leczenia.

Podczas konferencji prasowej, Minister Arłukowicz zaznaczył, że chce by zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w bezpieczny, nieodczuwalny dla pacjentów sposób. Podkreślił potrzebę debaty publicznej i gotowość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Wszyscy zainteresowani mogą za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłać uwagi na temat funkcjonowania i reformy NFZ na adres reformanfz@mz.gov.pl.