Radomsko: 5 mln na kanalizację

Ponad 5 mln złotych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Radomsko otrzyma z Unii Europejskiej. 25 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisano umowę w sprawie dofinansowania inwestycji.

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie os. Bogwidzowy i Sucha Wieś w latach 2012, 2014/2015, o łącznej długości 11,72 km, w wyniku czego do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 1231 osób.
Głównymi celami projektu jest:
– polepszenie standardów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi,
– uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych,
– racjonalna gospodarka wodno – ściekowa,
– zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby, które doprowadzą do spełnienia wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez podniesienie wyposażenia Aglomeracji Radomsko w systemy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Całkowity koszt projektu wynosi 9 901 324,97 PLN, w tym kwota dofinansowania 5 092 056,08 PLN. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.