Radomsko: Ruszyły prace na Reymonta

Wieści Remont na Reymonta

Rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z projektem przebudowy ulicy Reymonta w Radomsku (na odcinku od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą T. Kościuszki). Przebudowę ulicy realizować będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Domax, Arkadiusz Mika z Boronowa, którą wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wieści Remont na Reymonta

Wieści Remont na Reymonta

Prowadzenie prac remontowych na tym odcinku wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, i za te utrudnienia użytkowników drogi przepraszamy. Będą one na bieżąco modyfikowane, w zależności od potrzeb i zakresu robót, o czym będziemy na bieżąco informować. Zadanie, które ma być zakończone jeszcze w tym roku, realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn. Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku.

Zakres prac przewiduje przebudowę drogi, przebudowę układu komunikacyjnego obsługującego dworzec PKP, PKS oraz TAXI, wykonanie zjazdów do przyległych posesji, miejsc parkingowych oraz chodników, wykonanie docelowej, stałej organizacji ruchu, wykonanie odwodnienia przebudowywanego pasa drogowego poprzez istniejącą kanalizację deszczową w ul. Reymonta wraz z wykonaniem dodatkowego odgałęzienia kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ul. Kolejowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową pasów drogowych ul. Reymonta i ul. Kolejową, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem okablowania zasilającego i urządzeń sterujących oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną.

Natomiast jeszcze w tym tygodniu podpisana zostanie umowa na rewitalizację budynku po byłej przychodni kolejowej.

Przypomnijmy, że umowa na rewitalizację została podpisana 29 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Pozyskane dofinansowanie – 4 mln 139 000 zł stanowi 85% wartości inwestycji, pozostałe koszty pokryje miejski budżet. Realizacja projektu wiąże się z odnową – w sensie fizycznym i funkcjonalnym – jednego z ważniejszych obszarów miasta. Cała infrastruktura zakłada jednocześnie aktywizację społeczno – gospodarczą terenu objętego projektem, wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą życia mieszkańców.

www.radomsko.pl