Sulejów: Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne

oczyszczalnia Sulejów

Do mieszkańców gminy Sulejów woda dostarczana jest za pomocą całej sieci wodociągowej, którą stanowi zintegrowany system ujęć wody, przepompowni i rozdzielni.

Dzięki stosowaniu nowych technik montażu i lepszego sprzętu w poszczególnych etapach procesu realizacji, woda szybciej dociera do mieszkańców. Proces ma charakter ciągły. Przyłącza wodociągowo- kanalizacyjne są wykonywane dla każdej posesji w gminie, co umożliwia połączenie jej z Oczyszczalnią Miejską. Przyłącza wykonuje się wg opracowanego projektu i zapotrzebowania mieszkańców gminy Sulejów. Na terenie gminy rozmieszczone są miejsca w których rozbudowa sieci jest utrudniona ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu oraz usytuowanie posesji mieszkalnych w miejscach trudno dostępnych. Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego samodzielnie bez uzgodnienia tego z Miejskim Zakładem Komunalnym jest niezgodne z prawem i grozi wysokimi karami pieniężnymi. Nielegalna przebudowa i modernizacja już istniejącej sieci w niewłaściwy sposób może doprowadzić do uszkodzenia i awaryjności odcinków sieci. Powoduje to dalsze źródła zagrożeń na przyłączach.
Wszelkie informacje o możliwości wykonania przyłącza można uzyskać w biurze MZK przy ul. Koneckiej 46. Zużyta woda odprowadzana jest w postaci ścieków bytowych
i przemysłowych. Ścieki komunalne są mieszaniną kilku rodzajów: bytowych, przemysłowych, wód opadowych, infiltracyjnych i drenażowych.
MZK zgodnie z profilem swojej działalności zaspokaja potrzeby zbiorowe mieszkańców gminy Sulejów w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. MZK dostarcza wodę poprzez eksploatacje ujęć głębinowych w Sulejowie, Krzewinach, Białej i Bilskiej Woli. Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej jest stale monitorowany i podlega badaniu technicznemu oraz konserwacji i przeglądowi studni kanalizacyjnych.