Tagi archiwum: PKW

Wybory: PKW podała frekwencje: 14,59 proc.

Dzisiaj o  7.00 rano  w Pol­sce rozpoczęły się wybory sa­mo­rzą­do­we. Pań­stwo­wa Ko­mi­sja Wy­bor­cza po­da­ła najnowsze dane o fre­kwen­cji. Do 12.00 za­gło­so­wa­ło 4 220 017 osób, co sta­no­wi 14,59 proc. ogółu osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.