Tomaszów Maz.: remont oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia ścieków

Trwa Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. Oddano już do użytku tzw. część mechaniczną. Zaliczają się do niej m.in. tzw. budynek krat, piaskownik i łapacz tłuszczu. Postawiono już także jeden osadnik wstępny, który zastępuje dawny sedimat. Zamieniona została technologia, z tłokowej na karuzelową. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, dzięki niej parametry będą spełniać pozwolenie wodno – prawne.

Nadal trwa remont budynku administracyjnego, przede wszystkim z nastawieniem na laboratorium. Laboratorium nie tylko będzie wykonywać analizy fizyko – chemiczne ścieków ale fizyko – chemiczne i mikrobiologiczne wody. Do tej pory spółka zlecała te prace firmom zewnętrznym.Wszystkie urządzenia będą zhermetyzowane, potężne filtry z promieniowaniem ultrafioletowym, będą nadawać powietrzu zapach ozonu. Nie będzie już także nic składowane na lagunach, po suszarni osad pojedzie prosto do cementowni albo do innej elektrociepłowni. Dzięki temu oczyszczalnia, nie będzie już wydzielać przykrych zapachów.
Proces oczyszczania ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni oparto o technologię osadu czynnego niskoobciążonego obejmującą zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej z możliwością usuwania związków biogennych w niskich temperaturach i wspomaganiem chemicznym strącania fosforu przy użyciu koagulantów.

Ścieki surowe do Oczyszczalni Ścieków dopływają z kilku źródeł:

· komunalne z przepompowni przy ul. Kępa,

· komunalne z terenu dawnego Wistomu,

· z zakładów drobiarskich

· ścieki komunalne i przemysłowe dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej,

· wody opadowe i drenażowe.

Połączone ścieki surowe, kierowane są poprzez pompownię OB.103 do komory rozprężnej gdzie są rozdzielane na poszczególne w pełni zautomatyzowane kraty Hubera, na których oddzielane są skratki od ścieków. Oczyszczone na kratach ścieki kierowane są do napowietrzanych piaskowników w celu oddzielenie piasku i wyflotowania tłuszczów. Pozbawione zawiesiny mineralnej ścieki, są kierowane poprzez komorę rozdziału ścieków na osadniki wstępne. Zadaniem osadników wstępnych jest redukcja zanieczyszczeń organicznych. Sklarowane w osadnikach wstępnych ścieki przepływają do komory zbiorczej ścieków po osadnikach wstępnych skąd są podawane do reaktorów biologicznych pracujących w oparciu o metodę osadu czynnego. Reaktory biologiczne są podzielone na komory funkcyjne:

– Predenitryfikacji,

– Selektora

– BioP (defosfatacji),

– Denitryfikacji,

– MBBR,

– Nitryfikacji/denitryfikacji,

Komory predynitryfikacji, BioP, selektora i denitryfikacji dla zapewnienia pełnego wymieszania, są wyposażone w mieszadła średnioobrotowe. Komory denitryfikująco-nitryfikujące wyposażono w ruszty napowietrzające i mieszadła wolnoobrotowe pozwalające pracować komorom w fazie nitryfikacji bądź denitryfikacji. Komory MBBR wyposażono w ruszty napowietrzające i mieszadła pompujące (recyrkulacja z komór nitryfikująco-denitryfikujących).
Ścieki biologiczne oczyszczone w reaktorach biologicznych, kierowane są do osadników wtórnych gdzie w wyniku procesu sedymentacji następuje sklarowanie ścieków. Sklarowane w osadnikach wtórnych ścieki, kierowane są do rzeki Pilicy jako odbiornika ścieków oczyszczonych.
Zagęszczony grawitacyjnie i na wirówkach zagęszczających osad nadmierny, będzie kierowany do odwadniania na wirówkach dekantacyjnych do około 22% suchej masy. Tak odwodniony osad, będzie kierowany na suszarnie taśmową w celu wysuszenia. Wysuszony osad będzie odbierany przez cementownie.