Wsparcie dla młodych rolników

Wchodzi w życie program wsparcia dla młodych rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Dofinansowanie będzie dotyczyć tych rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub zamierzają je uzupełnić w ciągu trzech lat) i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Dzienniku Ustaw” (Dziennik Ustaw z 14 lipca 2015, pozycja 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, lub rozpoczną jako kierujący po złożeniu wniosku o premię.
O premię może starać się osoba, która stała się właścicielem, jest wieczystym użytkownikiem albo dzierżawi ziemię rolną z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych lub jednostki samorządu terytorialnego (JTS). Co ważne, wsparcie obejmuje tych rolników, którzy stali się właścicielami, lub dzierżawią ziemię przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Kolejny wymóg dotyczy minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej (10.48 ha), a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej ale nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi być własnością beneficjenta, w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawiona z zasobu własności rolnej ANR albo jednostki samorządu terytorialnego.
Wyłączenie wsparcia dotyczy gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi