Wyprawka szkolna

Kwota zaplanowana na tegoroczną „Wyprawkę szkolną” to 156 mln zł.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, realizowany corocznie od 2002 roku polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W ramach Programu pomoc finansowa kierowana jest do uczniów, którzy pójdą do klas II, III lub VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo rodziny muszą spełniać określone kryteria. Pierwszą grupę stanowią rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto. Uczniowie słabowidzący, niesłyszący lub słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, a także posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych stanowią drugą grupę osób, mogących ubiegać się o pomoc finansową. W tym przypadku bez znaczenia jest kryterium dochodowe rodziny.
Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Zgodnie z planowaną realizacją Programu wszyscy rodzice, którzy złożą wnioski o dofinansowanie muszą otrzymać pieniądze do 17 listopada 2014 roku. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych.