Zarządzanie projektami kluczem do sukcesu

Wieści Łukasz Prysiński

O istocie zarządzania projektami i procesami oraz roli świata nauki w tej kwestii rozmawialiśmy z dr. Łukaszem Prysińskim, dziekanem Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Radomsku.

Obecnie dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Zarządzanie. Czy jest to kierunek rozwojowy?

Kierunek Zarządzanie jest bardzo popularny do wielu lat. Gdyby nie był rozwojowy, to nie byłby w ofercie SAN w Radomsku. Od dłuższego czasu widać „umierające” kierunki studiów, a Zarządzanie wciąż jest oblegane. Ludziom dość często wydaje się, ze ten kierunek studiów daje mało umiejętności, jest to jednak mylne wrażenie, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, Zarządzanie przygotowuje w obiektywny sposób do planowania, organizowania, wdrażania i kontroli wszelkich projektów, przedsięwzięć, prowadzenia działalności gospodarczej i wielu innych, co powoduje, że absolwent niezależnie od branży, w jakiej podejmuje pracę, jest przygotowany do koordynacji wspomnianych wyżej funkcji. Dopiero wieloletnia praktyka czyni z niego wprawnego kierownika czy lidera, ale absolwent Zarządzania ma łatwiej niż jego kolega, który uczy się zarządzania na własnych błędach.
Po drugie, Zarządzanie ewoluowało przez lata i dziś jest to kierunek, przynajmniej w naszej Uczelni, zaopatrzony w aktualne specjalności, specjalizacje i inne udogodnienia, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, na przykład: istnieje możliwość otrzymania dyplomu Master (polski magister) wydawanego prze amerykański uniwersytet Clarka oraz istnieje możliwość uruchomienia specjalności pod zamówienie konkretnej firmy lub grupy ludzi. To są przewagi konkurencyjne, które czynią nasze Zarządzanie kierunkiem bardzo rozwojowym.


W czerwcu br. w Radomsku odbędzie się I Konferencja Naukowa pt. „Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego”, której jesteście Państwo współorganizatorem. Dlaczego właśnie taka problematyka?

Wzrost zainteresowania problematyką zarządzania projektami i procesami wywołany został przez szereg zmian z jakimi mamy do czynienia w ramach realizowanej działalności biznesowej. W głównej mierze chodzi tu o takie czynniki jak: wzrost konkurencyjności organizacji, wdrażanie systemów zarządzania wiedzą, potrzeba wdrażania innowacji a te z kolei wymuszają konieczność dopasowywania się do zmiennych wymagań otoczenia. Przeobrażenia te mają jednak być jak najbardziej praktyczne dające w konsekwencji określonego rodzaju wartość dodaną zarówno dla organizacji jak i otoczenia w którym funkcjonuje. Z tego też względu zarządzanie projektami i procesami stało się realną odpowiedzią na budowanie przewagi konkurencyjnej i pozycji w środowisku biznesowym oraz samorządowym. W ramach poruszanej problematyki konferencji odwołujemy się do aspektu lokalnego i regionalnego wskazując, iż jest on nierozerwalną częścią realizacji polityki kraju. Działania polityki regionalnej wpisują się w strategie rozwoju na poziomie makroekonomicznym i przyczyniają się do osiągnięcia celów wyznaczonych na poziomie państwowym. Konferencja ma na celu umożliwienie debaty związanej z zarządzaniem oraz realizacją projektów i procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej.

Jak zarządzanie projektami może przełożyć się na sukces firmy? Czy w Pana ocenie środki pozyskane do tej pory z funduszy UE były efektywnie wykorzystanie?

Zarządzanie projektami i procesami odnosi korzyści zarówno dla organizacji jak i menadżerów. W kontekście przedsiębiorstwa w głównej mierze przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i skuteczności realizowanych celów, pomaga w doskonaleniu procesów biznesowych, wdrażaniu nowych produktów, technologii, podnosi pozycję organizacji, daje szansę na wzrost współpracy z różnych partnerami. Z perspektywy menadżera daje szansę zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia, służy wzbogacaniu kapitału intelektualnego.
Musimy pamiętać, iż coraz częściej to klient w konsekwencji przyczynia się do konieczności wdrażania systemów zarządzania projektami i procesami. Projekty, które będą zakończone sukcesem przyczynią się do zbudowania trwałej kooperacji między zainteresowanymi stronami i zwiększą wartość dodaną organizacji.
Należy wskazać, iż wsparcie ze środków unijnych znacząco przyczynia się do realizacji określonych projektów. Wiele z uzyskanych form wsparcia znalazło już swoje odzwierciedlenie w ramach konkretnych zrealizowanych projektów – określonych produktów. Szczególnego znaczenia nabiera finansowanie w odniesieniu do organizacji MŚP, które same nie byłyby w stanie budować swojej przewagi konkurencyjnej z racji małych możliwości finansowych przeznaczanych na konkretne rozwiązania w sferze produkcyjnej, technologicznej czy zarządczej. Finansowanie konkretnych rozwiązań potwierdza argument, iż zarządzanie projektami w ma znaczenie z perspektywy praktycznej.

Jak przedstawia się współpraca świata nauki z praktykami zajmującymi się realizacją programów i projektów?

Współpraca świata nauki z biznesem oczywiście się rozwija – coraz częściej zdajemy sobie sprawę z konieczności kooperacji. Ośrodki naukowo-badawcze dysponują wiedzą, zapleczem technologicznym, których bardzo często brakuje wielu organizacjom. Z drugiej strony świat nauki nie zawsze posiada oręż, jakim jest przedsiębiorczość warunkująca racjonalność decyzji biznesowych. Przykładem współpracy środowisk jest powstałe Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, którego celem jest wdrożenie nowych obyczajów w systemie zarządzania nauką. Chodzi tu o realizowanie projektów zgodnych z oczekiwaniami, preferencjami świata biznesu – projekty które mają realne zastosowanie dla działalności przemysłowej, usługowej.