Zmiany procedur budowlanych

Wieści dom

Znowelizowane Prawo budowlane przewiduje uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę a także zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów.

Projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego, przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, rząd przyjął 23 lipca br. Jak poinformowało ministerstwo zasadniczym celem nowych przepisów jest przede wszystkim, uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego.
Najistotniejsza i zarazem bardzo korzystna zmiana dotyczy rezygnacji z obowiązku ubiegania się o pozwolenia na budowę części domów jednorodzinnych,. Zmiana powyższa pozwoli rocznie na rezygnację z wydawania ok. 48.000 decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczne będzie w tym wypadku jedynie zgłoszenie budowy z załączonym projektem budowlanym.
Budowa budynków jednorodzinnych (bez pozwolenia) musi być oczywiście zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku niezgodności, właściwy organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od przedłożonego zgłoszenia dot. danej inwestycji. A więc projektowane zmiany nie spowodują zwiększenia zagrożeń dla ładu przestrzennego.
Dla potencjalnego inwestora oznacza to oszczędności czasowe i finansowe związane z mniejszą ilością wymaganej dokumentacji, a dla administracji – mniej procedur.
Następna zmiana dotyczy wydawanych pozwoleń na użytkowanie niektórych obiektów, które zostaną zastąpione zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Takie zawiadomienia o zakończeniu budowy ma dotyczyć dodatkowo między innymi takich obiektów jak: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe, budynki kolejowe a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Pozwolenie na użytkowanie jednak będzie dotyczyć ograniczonej liczby obiektów. Czas oczekiwania na jego uzyskanie ulegnie skróceniu o 7 dni tj. z 21 do 14 dni, o ile będą spełnione wymagane warunki.
Podobnie ulegnie skróceniu procedura związana z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na budowę
np. w przypadku budowy hali magazynowej o ok. 120 dni oraz zostanie zredukowana liczba procedur budowlanych.
Kolejnym udogodnieniem będzie uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym.
Nie wymagane będą między innymi oświadczenia potwierdzające dostęp do energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o możliwości połączenia działki budowlanej z drogą publiczną , z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich.
Roboty budowlane inwestor będzie mógł rozpocząć już na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, jeżeli będzie on jedyną stroną postępowania, czyli pominięty zostanie czas na uprawomocnienie się decyzji.
Ponadto zlikwidowany zostanie obowiązek zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Obecnie obowiązujące przepisy budowlane są przyczyną spowalniania powstawania nowych inwestycji, z uwagi na nadmierną liczbę czynności związanych z procesem budowlanym i dlatego powstała konieczność dokonania regulacji przepisów Prawa budowlanego. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.