1,5 mln zł na zabytki

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczy 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego.

Aby otrzymać dotację na wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, należy wziąć udział w konkursie. Priorytetowe będą prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń. Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 4 marca do 2 kwietnia 2015 roku.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.
Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl.