Bełchatów: Sukces Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wieści Sukces Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie zwyciężył w wojewódzkim rankingu dla powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności. Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki wręczyła dyplomy zwycięzcom podczas podsumowania, które odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z postępowaniem w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych, informuje o procedurach orzeczniczych oraz ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym – mówi Danuta Stopka, koordynator- przewodnicząca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. – Tegoroczne zwycięstwo jest dużym sukcesem, bowiem w 2011 roku w rankingu uplasowaliśmy się na czternastym miejscu, więc przez dwa lata wykonaliśmy sporo pracy, aby osiągać lepsze rezultaty.

Ranking powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ma przybliżyć różne aspekty ich pracy. Dzięki zastosowaniu obiektywnych wskaźników, ranking daje możliwość właściwej oceny dorobku poszczególnych zespołów i jak – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – dopinguje zespoły do poprawy jakości obsługi wnioskodawców ubiegających się o status osób niepełnosprawnych.

W tegorocznym rankingu najlepszy okazał się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie, drugie miejsce zajął Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi, a trzecie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

O skali działalności Powiatowego Zespołu świadczy ilość corocznie rozpatrywanych spraw. Na przykład w 2102 roku bełchatowski PZON przyjął 2600 wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, odbyło się 235 posiedzeń składów orzekających w wyniku czego wydano łącznie 2716 orzeczeń. Ponadto wystawiono 718 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 616 osobom po 16 roku życia i 102 osobom przed 16 rokiem życia), odbyło się 628 konsultacji specjalistycznych, podczas których rozpatrzono 163 odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W Zespole zatrudnionych jest czterech etatowych pracowników (w tym przewodnicząca). W 2009 roku uchwałą Rady Powiatu wyodrębniono Zespół ze struktur PCPR i funkcjonuje obecnie w strukturach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Za środki własne Powiatu wyremontowano pomieszczenia użytkowane przez zespół w budynku przy ulicy Czaplineckiej. Rozpoczęto również dofinansowywanie bieżącej realizacji zadań. Zespół wydaje obecnie prawie trzykrotnie więcej orzeczeń, organizuje bardzo dużą liczbę konsultacji.
Podsumowując całą dwuletnią działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie wynika, że jego pracownicy udzielili pomocy, informacji i porad 30 tysiącom petentom.
Na podstawie informacji od Starostwa Bełchatowskiego