Kleszczów: działają opiekunowie dzienni

Od 3 września w gminie Kleszczów opiekunowie dzienni zajmują się dziewięciorgiem dzieci w wieku żłobkowym. Tę nową formę opieki (obok klubów dziecięcych i niań) wprowadziła obowiązująca od kwietnia 2011 r. tzw. ustawa żłobkowa.

Opiekun dzienny to najłatwiejszy do zorganizowania przez samorząd sposób opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Nie wiąże się bowiem ani z budowaniem specjalnej siedziby, ani tworzeniem przez gminę nowej jednostki organizacyjnej. Opiekun dzienny to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i dysponująca odpowiednim lokalem. Może organizować opiekę nad dziećmi w swoim domu, albo w wynajętym lokalu. Opiekun dzienny może sprawować opiekę maksymalnie nad piątką dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Działania przygotowawcze, które poprzedziły rozpoczęcie pracy opiekunów dziennych w gminie Kleszczów przeprowadził Urząd Gminy. Już w połowie ub. roku Urząd Gminy w Kleszczowie zachęcił mieszkających na terenie gminy rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku do 3 lat, by zgłaszali, jakie formy zorganizowania opieki żłobkowej byłyby dla nich satysfakcjonujące. Okazało się wówczas, że ponad 10 rodziców zainteresowało się powierzeniem opieki nad dziećmi opiekunowi dziennemu.

Rada Gminy Kleszczów we wrześniu 2011 r. podjęła uchwały, regulujące: wysokość opłat za pobyt dziecka u opiekuna dziennego, maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka, a także maksymalne wynagrodzenie opiekuna dziennego. W listopadzie wójt gminy Kleszczów ogłosił konkurs na dziennych opiekunów. Cztery ze zgłoszonych w konkursie kandydatek po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i sprawdzeniu warunków mieszkaniowych (opieka nad dziećmi miała być bowiem realizowana w domach opiekunek) odbyły w marcu wymagane 160-godzinne szkolenie. W ramach szkoleń przyszłe opiekunki dzienne odbyły też 30-godzinną praktykę, zajmując się najmłodszymi dziećmi w przedszkolach gminy Kleszczów.

Z grona czterech osób, które zostały przygotowane do podjęcia pracy w charakterze opiekunów dziennych, od początku września pracują trzy. Każda z nich ma pod opieką troje dzieci w wieku żłobkowym. Umowy z opiekunami dziennymi, ustalające obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia podpisała gmina. Gmina wypłaca także wynagrodzenie opiekunom, natomiast rodzice, którzy korzystają z ich usług wpłacają gminie należność, zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez radę gminy.

http://www.kleszczow.pl