Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Wieści logo policja

1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013r. poz. 1563), wprowadzająca opłatę w wysokości 300 złotych za pobyt w jednostce policji w celu wytrzeźwienia.

Wskazana opłata będzie obowiązywać w okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2014 r do czasu określenia przez Wojewodę Łódzkiego wysokości opłaty za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostce policji.