Piotrków Tryb.: Dofinansowanie na wymianę pieców

kawka

Do 24 marca będą przyjmowane deklaracje dofinansowania na wymianę pieców. Skorzystać mogą z niego także osoby zakwalifikowane do ubiegłorocznego programu „Kawka”.

„Program Ograniczania Niskiej Emisji” wprowadzony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 2017-2018.
Dofinansowanie może sięgnąć 40 procent kosztów kwalifikowanych i obejmuje m.in. wymianę starych kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zastosowanie pomp ciepła.
Pieniądze pozyskać mogą osoby fizyczne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
W ostatnim czasie WFOŚiGW wprowadził nowy regulamin. Najważniejsza z wprowadzonych zmian dotyczy możliwości skorzystania z dofinansowania dla osób które złożyły deklarację w 2015 r. w ramach programu “KAWKA” i zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW oraz spełniają wymagania obecnego programu.

Dotyczy to również osób, które zakończyły już realizację wymiany pieca. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów. WFOŚiGW wymaga:
– faktur lub rachunków wystawionych na osobę biorącą udział w programie dokumentujące poniesione koszty realizacji zadania wraz z dowodami zapłaty, z których jednoznacznie wynika jakiego tytułu i jakiego dokumentu dotyczyła płatność;
– protokołów odbioru wystawionych przez wykonawców realizujących zadanie (w przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane winny być one podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego – podpis i pieczątka imienna);
– umowy z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu;
– wymaganych decyzji administracyjnych;
– certyfikatów zgodności z normą PN-EN 303-5 potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, nie starcze niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
– dokumentację fotograficzną przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania.

Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.