W trosce o los współczesnej rodziny

Wieści publikacja pokonferencyjna

Najaktualniejszy obraz rodzin przybliża wydana właśnie przez Społeczną Akademię Nauk publikacja pod tytułem: „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”. Książkę, stanowiącą pomoc w zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy potrzebnej każdemu, kto pragnie świadomie i odpowiedzialnie kształtować własną rodzinę, ale także pracownikom instytucji państwowych oraz samorządowych niosących pomoc rodzinom, zredagowali Sławomir Cudak i Eulalia Adasiewicz. Publikacja trafia właśnie do bibliotek.

Zbiór materiałów poświęconych problematyce współczesnej rodziny, zredagowany przez Sławomira Cudaka i Eulalię Adasiewicz, ukazał się staraniem Społecznej Akademii Nauk. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na tę okoliczność w dniu 11 września 2014 roku publikację zaprezentowali osobiście redaktorzy naukowi, a w wydarzeniu udział wzięli: Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski, mł. insp. Karol Mielczarek – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, Arkadiusz Kubik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, dr Adam Gogacz – pełnomocnik dziekana ds. e-learningu oraz Mirosław Olszewski – Dyrektor Regionalny Społecznej Akademii Nauk i kom. Sławomir Szymański – specjalista ds. prasowo-informacyjnych KPP w Bełchatowie.

Wieści publikacja pokonferencyjna

Wieści publikacja pokonferencyjna


Wydana pod patronatem Szczepana Chrzęsta, Starosty Bełchatowskiego, książka, to plon konferencji naukowej zorganizowanej 19 września 2013 roku w Bełchatowie przez bełchatowski Wydział Społecznej Akademii Nauk oraz Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zebrane wystąpienia wybitnych profesorów i cenionych specjalistów przybliżają najaktualniejszą wiedzę i opisy praktyk, mogące służyć polskim rodzinom w podnoszeniu poziomu kultury pedagogicznej rodziców, ustaleniu pożądanej hierarchii wartości w rodzinie, redagowaniu zasad wychowania i socjalizacji. Publikacja zawiera naukowy ogląd przyczyn, konsekwencji społecznych oraz możliwych do podjęcia działań państwowych i samorządowych pomocowych jednostek organizacyjnych, placówek wsparcia dziennego, organizatorów pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, ośrodków interwencyjnych, adopcyjnych, etc., a na jej blisko 460 stronach zawarte zostały także kompleksowe i pogłębione analizy dotyczące problemów opieki w rodzinach nad osobami niepełnosprawnymi, tzw. „eurosieroctwa”, współpracy rodziców ze szkołami, trudności funkcjonowania w rodzinach biednych oraz problemy związane z patologiami i demoralizacją nieletnich.

Zachęcając do lektury wydanej publikacji organizatorzy zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”, organizowanej w dniach 18-19 września 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Wieści SAN konferencja

Wieści SAN konferencja


Problematyka konferencji:
Makrospołeczne uwarunkowania przemiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny.
Kultura pedagogiczna rodziców.
Hierarchia wartości w rodzinie.
Wychowanie i socjalizacja we współczesnej rodzinie.
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej.
Rodzina patologiczna i dysfunkcyjna – przyczyny, funkcjonowanie i konsekwencje społeczne.
Role społeczne dziadków, rodziców w wychowaniu dzieci.