Zakaz połowu ryb na rzecze Ner na terenie powiatów łęczyckiego i poddębickiego 

13 sierpnia Marszałek Województwa Łódzkiego wydał zarządzenie w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner nr 2 na terenie.

Zarządzenie nr 24/22

Marszałka Województwa Łódzkiego

z dnia 13 sierpnia 2022 r.

w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner nr 2 na terenie Powiatu Łęczyckiego i Powiatu Poddębickiego

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner nr 2 na terenie Powiatu Łęczyckiego i Powiatu Poddębickiego w terminie od dnia 14 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa Grzegorz Schreiber

źródło: łódzkie.pl