Wsparcie dla zwalnianych nauczycieli

wieści pieniądze

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową zwalnianych nauczycieli.

Spadek liczby uczniów we wszystkich typach szkół, wynikający z niżu demograficznego, przekłada się na zmniejszanie zapotrzebowania na nauczycieli, a w rezultacie na utratę przez nich pracy. Zdaniem ministra edukacji Krystyny Szumilas istotne jest wsparcie nauczycieli w zakresie zaktywizowania zawodowego. Fundusze dla nauczycieli będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie). Pieniądze będą przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, dotacje oraz doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.
Priorytetowo będą traktowane projekty angażujące byłych nauczycieli do wsparcia procesu dydaktycznego w klasach 1-3, w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszystkie formy wsparcia będą skierowane dla nauczycieli, którzy w okresie nie dłuższym niż dwadzieścia cztery miesiące przed dniem przystąpienia do projektu utracili pracę i posiadają status osoby bezrobotnej oraz przepracowały w jednostkach systemu oświaty co najmniej rok.